Facebook
Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

Анализ на състоянието на училището и на външната среда

Средно училище "Христо Ботев" е профилирана гимназия. Общият брой на учениците е 469, от тях - 227 са момичета, а 242 - момчета. доказани са успехите в класно - урочната и извънкласната дейност. Много добра е ефективността на обучението в ЗП, ПП, ЗИП и СИП. Средният успех на гимназията за учебната 2015 - 2016г. е добър. Много добро е представянето на ученици на гимназията на общински, регионални и национални олимпиади и състезания по астрономия, физика, математика, биология и здравно образование, английски език. Традиция е спортните отбори на Средно училище да заемат едни от челните места на общински, а дори и областни състезания.

 

Педагогическият колектив се състои от 43 / четиридесет и трима / преподаватели - мъже - 5, жени - 38, всички с висше образование. Служителите - административен и помощен персонал са 13 / тринадесет /. Учителите са разпределени по длъжности. Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. Осигурена е творческа свобода за възможно най - пълно реализиране на УВП за изпълнение на ДОИ.

 

Учителският колектив е реализирал успешно поставените цели за качествена общообразователна и профилирана подготовка, насочвайки усилията си към подобряване съдържанието и организацията на учебната дейност. Училищните учебни планове са разработени съобразно основните приоритети на СУ "Христо Ботев". Постигнати са резултати във възпитателната работа в рамките на класа, училището и извън него - прояви свързани с празници и бележити годишнини, участие с реферати, посещението на изложби, библиотека, спортно - туристическа дейност. Работи постоянно действащ Ученически съвет, в който участват представители от всички класове, избрани от самите класове; предлагат се възможности на учениците за включване в извънкласни дейности и училищни мероприятия. 

 

За подобряване на организацията на учебния процес и повишаване качеството на учебно - възпитателната работа са предприети поредица от мерки, насочени към намаляване броя на отсъствията на учениците от училище и мотивирането им за активно участие в обучението и училищния живот, подобряване на дисциплината и на цялостната дейност по организацията на учебния процес, превантивни мерки за недопускане на прояви на насилие и агресия, употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене, ривличане на родителите като партньори чрез създаването на Обществен съвет.

 

Училищното ръководство сътрудничи с местни институции - Общинска администрация - Балчик, Община - Балчик, РУО  - гр. Добрич, РПУ - Балчик, Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик, РЗИ - гр. Добрич, лекарски кабинети.

 

Средно училище "Христо Ботев" е второстепенен разпоредител с бюджетните кредити. Ръководството на училището работи за усъвършенстване на формите за набиране на средства чрез осигуряване на спонсори и активизиране и използване възможностите на родителските активи и Училищното настоятелство. Средно училище е общинска собственост.