Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Образци на документи на предоставени услуги от училище

Образци на документи на предоставени услуги от училище СУ "Христо Ботев" гр. Балчик

Приложение №4 Вписване на невписани услуги 2307201

 Инфо 136 - Издаване на удостоверения за завършено задължително предучилищно и училищно образование

Инфо 138 - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 - Издаване на диплома за средно образование

Инфо 147 - Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 

Инфо 149 - Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Инфо 150 - Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153 - Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Инфо 154 - Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Инфо 155 - Изд. на Удостовр за валидиране на проф.квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на проф. квалиф.

Инфо 156 - Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация -влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година