Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Утвърждаване на Средно училище "Христо Ботев" - гр. Балчик като водещо училище в Община Балчик. Формиране на личноти с добра обща култура, с изградено гражданско съзнание и поведение, креативност и иновативност, критично мислене, свободен и предприемчив дух, подготвени за независим живот.

Гимназията, днес е модерно, конкурентноспособно и привлекателно профилирано училище, гарантиращо качествено образование и предоставящо възможност за реализация на учениците.

Приоритетите в развитието на училището  са:

Осигуряване на езикова, компютърна и общообразователна подготовка в съответствие с ДОИ и стандартите за качество;

Модернизиране на учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии;

Взаимодействие на училището с родителите, институциите, неправителствените и младежки организации и привличането им като партньори и коректив в дейността на училището по създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците и работа с талантливите деца;

Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал, повишаване на мотивацията на учителите и учениците за ефективно участие в учебно - възпитателната дейност;

Развитие и модернизация на материално - техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището;

Осигуряване на условия за активно включване на учениците в училищния живот чрез насърчаване на достъпа до форми, касаещи повишаване привлекателността на училищната среда, творческата активност и екипната работа на учениците.