Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Средно училище "Христо Ботев"

Нормативно документи в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик за учебната 2020/2021 година

1. Правилник за дейността на Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

2. Годишен план на Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

3. Етичен кодекс на училищната общност на Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

4. Правилник вътрешен трудов ред на Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

5. Вътрешни правила за борба с COVID-19 в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

6. Харта на клиента в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

7. Работен график на учебните занимания в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

8. Седмично разписание на часовете през първи срок в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик

9. Заповед противоепидемични мерки