Средно училище "Христо Ботев"
град Балчик

Средно училище "Христо Ботев"

Нормативно документи в Средно училище "Христо Ботев" град Балчик за учебната 2023/2024 година

1. Правилник за устройство и дейността на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик

2. Годишен план за учебната 2023/2024 г.

3. Стратегия за развитие на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик

4. Правилник за осигуряване безопасни условия на обучение, възпитание и труд

5. Етичен кодекс на СУ "Христо Ботев" гр. Балчик

6. Правила за финансиране и контрол на стипендиите

7. Училищна стратегия, програма и механизъм за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2023/2024 г.

8. Училищна програма за намаляване на отсъствията и отпадането на ученици за учебната 2023/2024 г.

9. Училищна програма за приобщаване на родителите за учебната 2023/2024 г.

10. Правилник за приемане и обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна 2023/2024 година

11. План за контролната дейност на директора за учебната 2023/2024 г.

12. План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 г.